Nepříhlášený uživatel

Zápis z členské schůze 17 října 2017

Schůze Intercup Zlín, spolek

Intercup Zlín, spolek se sídlem: Březnice 298, 760 01 Zlín.

Den konání: 17.10.2017

Členové spolku byli o schůzi informování dopisem a emailem.

Místo konání: restaurace Zelenáčova Šopa, Zlín

Pořad jednání:
1.Zahájení
2.Schválení programu schůze
3.Volba ověřovatelů zápisu
4.Volba volební komise
5.Zpráva prezidenta IZ
6.Zpráva pokladníka IZ
7.odstoupení kontrolní komise IZ, odstoupení prezidenta IZ
8.Volba kontrolní komise IZ
9.Volba prezidenta IZ
10.Termínová listina 2018
11.Úprava pravidel pro rok 2018
12.Různé
13.Závěr

Průběh

1. Schůzi zahájil prezident IZ Ondra Záruba

- Schůze se zúčastnilo 5 členů IZ. Schůze je platná, usnášení schopná
- navrhl na úvod přijmout dva nové členy, aby se mohli zúčastnit celé schůze
hlasování
Přijetí Lukáše Zámečníka - 5x pro
Přijetí Kamila Večerky - 5x pro

2. Schválení programu schůze
7x pro

3. Volba ověřovatelů zápisu.
Ověřovateli zápisu byli navržení Martin Mudřík a Tomáš Mikl
7x pro

4. Volba volební komise
návrh členů : Josef Jandouš, Lukáš Zámečník
5xpro
2xse zdrželi

5. Zprávu o činnosti IZ přednesl prezident spolku.
IZ bere na vědomí

6. Stav pokladny a stav účtu předložil pokladník
IZ bere na vědomí

7. V souladu se stanovami Intercup Zlín, spolek odstoupila kontrolní komise a prezident

8. Volba kontrolní komise
Návrh : Tomáš Pikner, Martin Mudřík, Lukáš Zámečník
7x pro

9. Volba prezidenta (statutárního zástupce spolku)
Návrh : Ondřej Záruba
7x pro
Ondřej Záruba byl zvolen prezidentem Intercup Zlín, spolek.
Vykonává funkci statutárního zástupce spolku.

Volební komise prohlásila obě volby za platné.

10. Termínová listina 2018

- 13.1. Indoor Rally, SPŠ Zlín, parkety
- 3.3. VEST Rally, SPŠ Zlín, parkety
- 21.4. TOTAL Rally, Malenovice, šotolina
- 26.5. JUMP Rally, Nedachlebice, beton, umělá tráva, asfalt
- 23.6. SPEEDWAY Rally, Březolupy, šotolina
- 21.7. SHERON Rally, Nedachlebice, šotolina
- 15.9. MICHELIN Rally, Hvozdná, asfalt/šotolina
- 21.10. RC Zlín, Zlín, beton

11. Úprava pravidel pro rok 2018
- Na vyhlášení roku 2018 musejí být specifikovány pneumatiky pro kategorii Historik
- Ceny závodů i předplatného zůstávají v roce 2018 stejné
- Předplatné je s ohledem na první závod, nutné zaplatit do čtvrtku 11.1.2018.
Jiná forma předplatného nebude brát na zřetel. Závodník bez předplatného platí na prvním závodě plné startovné.
- doporučení pro pořadatele : Vyhlašovat celou kategorii Junior a z ostatních kategorií jen první tři
- Nové pravidlo :
V případě úmyslného zkrácení tratě a nepřerušovaného video záznamu tohoto zkrácení dostane přistižený jezdec po většinovém rozhodnutí JURY závodu a IZ (Jury daného závodu + členové spolku) penalizaci v dalším závodě rovnající se času VP dané zkrácené RZ a přijde o body ve všech kategoriích za zkrácený závod (pokud je získal)

12. Různé
Členové IZ diskutovali na různé témata

13. Závěr
Závěr přednesl a hezký den popřál všem prezident spolku Ondřej Záruba v 19:30 hodin. Zároveň tím ukončil schůzi.

Zapsal : Josef Jandouš

Ověřovatelé zápisu :

Tomáš Pikner

Martin Mudřík


Přítomni : M.Mudřík, O.Záruba, T.Pikner, J.Jandouš, T. Mikl. K.Večerka, L.Zámečník

Součástí zápisu je prezenční listina (příloha č. 1)
Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o