Nepříhlášený uživatel

STANOVY spolku Intercup Zlín, spolek


I. Název, sídlo a právní forma

1. Název spolku je Intercup Zlín, spolek.(dále jen „IZ“).
2. Sídlo spolku je Březnice 298, 760 01 Zlín.
3. Sídlo může být změněno jen změnou Stanov spolku.
4. Pro oficiální styk používá IZ výlučně oficiální název „Intercup Zlín, spolek.“, který může být doplněn logem, jehož vyobrazení tvoří přílohu č. 1 těchto stanov. Pro webovou prezentaci používá IZ doménu komise www.intercup.cz, na které zřizuje své internetové stránky.

II. Cíle a činnost IZ


1. IZ je spolkem na principu individuálního členství fyzických osob na základě jejich dobrovolnosti se sdružovat ve spolku. Činnost spolku je zaměřena na rádiem řízené modely automobilů poháněných elektromotorem velikosti 1:10 a rozvíjení dovedností s nimi spojených.
2. Cílem IZ je vyvíjet činnosti spojující jeho členy ve společném zájmu a vytváření podmínek pro jeho zajištění a rozvoj.
3. Prostředky získané činností IZ mohou být použity pouze pro účely IZ. Členové IZ nemají právní nárok na podíl z výsledků hospodaření nebo z jiných příjmů IZ. Za prováděnou činnost pro IZ náleží jeho členům jen náhrada účelně vynaložených nákladů, a to po předchozím odsouhlasení prezidentem IZ . Případným zaměstnancům náleží mzda a další požitky podle platných právních předpisů.
4. Pro uplatňování společných cílů, popřípadě k uplatnění jiného společného zájmu může IZ uzavírat s jiným spolkem smlouvu o součinnosti. Smlouva o součinnosti musí být provedena písemnou formou, jinak je neplatná.
5. Hlavní vykonávanou činností IZ je:
a) organizování nebo spolupořádání soutěží a sportovních akcí modelářů, se zaměřením na automobilové soutěže.
b) rozvoj modelářských dovedností, zručností a technických znalostí všech členů IZ, ale i dalších osob se zájmem o modelářství, především pak mládeže.
c) pořádání vlastních společenských a kulturních akcí nebo spolupořádání společenských a kulturních akcí jiných organizací.

III. Členství v IZ


1. Řádným členem IZ se může stát jen fyzická osoba, která
a) podá vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku pro přijetí za člena IZ.
b) přihláška byla schválena prezidentem IZ.
c) zaplatila členský příspěvek.
2. U osob mladších 15-ti let je nutno k přihlášce přiložit souhlas zákonného zástupce.
3. O přijetí za řádného člena IZ rozhoduje prezident.
4. Členství v IZ zaniká
a) sdělením člena o ukončení členství v IZ.
b) zrušením členství ze strany IZ.
c) zánikem IZ.
d) úmrtím člena IZ.

Ad 4a) Sdělení člena o ukončení členství musí být doručeno písemnou formou na adresu IZ nebo prezidentovi spolku. Ukončení členství nemusí člen odůvodnit. Prezident musí přijetí o ukončení členství písemně potvrdit a současně členovi sdělit, že jeho členství v IZ skončilo dnem doručení jeho sdělení IZ nebo prezidentovi.

Ad 4b) Zrušení členství ze strany IZ může být provedeno jen z důvodu
a) nezaplacení členského příspěvku.
b) spáchání trestného činu, za který byl člen pravomocně odsouzen nebo spáchání přestupku, za který byl člen pravomocně potrestán, pokud jimi bylo dosaženo jeho prospěchu nebo prospěchu třetí osoby v neprospěch IZ.
c) hrubé nebo opakované porušení povinností člena IZ.
d) nemorální nebo nečestné jednání namířené proti činnosti nebo zájmům IZ.

O zrušení členství člena IZ rozhoduje, na návrh prezidenta, členská schůze IZ (dále jen „členská schůze“). Pro zrušení členství člena je zapotřebí nejméně 2/3 hlasů na členské schůzi přítomných členů IZ, starších 18-ti let. Členství zaniká dnem přijetí usnesení členské schůze o zrušení členství. Prezident musí členovi sdělit, že jeho členství v IZ skončilo zrušením členství dnem schválení zrušení členství členskou schůzí. Ve sdělení musí být uvedeny důvody, které vedly členskou schůzi ke zrušení jeho členství. Sdělení prezidenta musí mít vždy písemnou formu. Nebude-li člen, jehož členství hlasováním zaniká přítomen osobně na členské schůzi kde se o jeho zrušení členství hlasuje, je třeba mu rozhodnutí členské schůze doručit.
Za doručení se pokládá uveřejnění zprávy na internetových stránkách IZ, nebo odeslání doporučeného dopisu na jeho adresu, uvedenou v evidenci IZ.
Ad 4d) Členství člena v IZ zaniká dále úmrtím člena. Členství v IZ není předmětem dědictví.
5. Na vznik členství v IZ není právní nárok. Členství v IZ nemůže být předmětem postoupení.

IV. Práva a povinnosti člena IZ


1. Každý řádný člen IZ má právo:
a) účastnit se všech aktivit, sportovních a společenských akcí pořádaných nebo spolupořádaných IZ.
b) na členské schůzi předkládat iniciativní návrhy, podněty a doporučení.
c) hlasovat s hlasem rozhodujícím na členské schůzi, není-li dále uvedeno jinak.

2. Každý řádný člen IZ starší 18-ti let má dále právo být navrhován na členství v orgánech IZ a být do nich volen nebo podávat návrhy na zvolení jiného člena IZ do těchto orgánů.
3. Řádný člen IZ mladší 18-ti let má právo hlasovat pouze hlasem poradním na jednáních členské schůze.
4. Každý řádný člen IZ je povinen:

a) hájit zájmy a tradice a dbát dobrého jména IZ, respektovat a naplňovat stanovy IZ a rozhodnutí jeho orgánů.
b) řádně hradit veškeré finanční závazky vůči IZ, zejména platit včas a ve správné výši členské příspěvky.
c) účastnit se členských schůzí a pokud se jich nemůže účastnit, řádně a včas se omluvit.
d) dbát o majetek ve vlastnictví IZ a v případě ztráty nebo zaviněném poškození nahradit IZ vzniklou škodu. O případné náhradě škody za ztracený či poškozený majetek a její výši rozhoduje prezident.
e) zastává-li některou z volených funkcí IZ, tuto vykonávat svědomitě a s ní spojené povinnosti řádně plnit.
f) podle svých možností pomáhat zajišťovat sponzorské příjmy IZ či jinak podporovat jeho rozvoj.

V. Orgány IZ


1. Orgány IZ jsou
a) členská schůze
b) prezident
c) kontrolní komise IZ

VI. Členská schůze


1. Nejvyšším řídícím orgánem IZ je členská schůze. Je tvořena shromážděním všech členů spolku. Členská schůze se schází řádně alespoň jednou ročně. Svolává ji prezident. Členská schůze se může sejít i na návrh kontrolní komise, nebo na návrh alespoň 1/3 všech členů. Členská schůze je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň polovina všech členů, rozhoduje 2/3 většinou hlasů přítomných členů starších 18 let.
2. Umožňuje se členské schůzi jednat a hlasovat per rollam. Například telefonicky, korespondenčně, e-mailem apod. Podrobnosti stanoví prezident v pokynu pro hlasování členské schůze per rollam. 3. Členská schůze:

a) schvaluje hlavní směry činnosti spolku,
b) volí a odvolává prezidenta a členy kontrolního komise,
c) schvaluje zprávu prezidenta o činnosti a o hospodaření spolku a bere na vědomí zprávu kontrolního komise,
d) schvaluje obecné podmínky členství,
e) schvaluje rozpočet spolku a výši členských příspěvků,
f) schvaluje a mění stanovy spolku a rozhoduje o zrušení a zániku spolku. V případě rozhodování o zrušení a zániku spolku tak činí 3/5tinovou většinou přítomných členů.

4. Každý člen IZ musí být na členské schůzi přítomen osobně. Zastupování člena IZ na členské schůzi není dovoleno.
5. Mimořádnou členskou schůzi svolá prezident, vyžadují-li to provozní či jiné záležitosti IZ nebo požádá-li o její svolání písemně nejméně polovina členů IZ starších 18-ti let, a to nejpozději do 60-ti dnů ode dne doručení žádosti na adresu sídla IZ nebo prezidentovi. O označení členské schůze navenek za řádnou či mimořádnou rozhoduje prezident. Prezident je dále povinen svolat mimořádnou členskou schůzi v případě, že počet členů kontrolní komise klesne, z důvodů odstoupení jejího člena nebo jeho úmrtí, pod 50 % původního počtu nebo se jejich počet ze stejných důvodů stane sudým. Mimořádnou členskou schůzi není prezident povinen svolat v případě, že do konání řádné členské schůze zbývá termín kratší než 60 dnů. V případě, že požádá o zproštění funkce více než 50% členů kontrolní komise současně nebo o ni požádá prezident, musí stávající prezident svolat mimořádnou členskou schůzi neprodleně, s termínem jejího konání v co nejkratším možném termínu. Na mimořádné členské schůzi nemusí být projednávány všechny materiály, které musí členská schůze projednat na řádné členské schůzi.
6. Členská schůze na svém zasedání přijímá usnesení. Usnesení se přijímá zpravidla na konci členské schůze, a to ke všem bodům, které členská schůze projednala. Zásadní body programu členská schůze schvaluje, pokud není v těchto stanovách stanoveno jinak. Body jednání, které nevyžadují schválení, bere členská schůze na vědomí. V usnesení členské schůze mohou být jednotlivým řádným členům IZ ukládány úkoly. K plnění uložených úkolů může členská schůze určit i lhůty k jejich plnění. Pro přípravu a předložení usnesení členské schůze musí být na jejím počátku zvolena návrhová komise, která musí být nejméně tříčlenná a jejichž členy mohou být jen členové klubu starší 18-ti let přítomni na členské schůzi. Návrhová komise si ze svého středu volí předsedu, který pak předkládá návrh usnesení k projednání a schválení členské schůzi.

a) Řádná členská schůze na svých zasedáních musí alespoň jednou v každém kalendářním roce:
b) při skončení volebního období prezidenta pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nového prezidenta
c) při skončení volebního období kontrolní komise nebo pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nové členy kontrolní komise.
d) při skončení volebního období pro funkci předsedy kontrolní komise nebo pokud to tyto stanovy vyžadují, projednat a schválit nového předsedu kontrolní komise.
e) vždy projednat a schválit zprávu o činnosti IZ. Součástí této zprávy musí býti zpráva o činnosti prezidenta. Zprávu o činnosti IZ zpracovává prezident a předkládá ji na členské schůzi.
g) vždy projednat a schválit zprávu o činnosti kontrolní komise, kterou předkládá její předseda. Zpráva o činnosti kontrolní komise musí být před jednáním členské schůze předložena prezidentovi. Součástí zprávy o činnosti kontrolní komise musí býti zpráva o hospodaření klubu. Přednesením této části zprávy může prezident pověřit člena IZ, který je odpovědný za vedení agendy o hospodaření IZ.
h) vždy projednat a schválit stanovení výše členských příspěvků, a to vždy na následující kalendářní rok.
i) vždy projednat a schválit rozpočet IZ, a to vždy na následující kalendářní rok.
j) vždy projednat a schválit plán činnosti IZ, a to vždy na následující kalendářní rok a ostatní dokumenty, které předloží k projednání nebo schválení prezident nebo kontrolní komise
k) v případě potřeby projednat a schválit stanovení výše funkčních požitků prezidenta a kontrolní komise a to na běžný kalendářní rok.
l) v případě potřeby projednat a schválit zánik IZ a v tomto případě současně i jeho majetkové vypořádání.

7. Pro případné volby do orgánů IZ, které provádí podle těchto stanov členská schůze, musí být na jejím počátku zvolena z řad přítomných členů IZ starších 18-ti let volební komise. Komise musí mít nejméně tři členy. Členové volební komise si volí jejího předsedu, který pak předkládá výsledky práce komise členské schůzi.
8. Členská schůze rozhoduje na svém zasedání hlasováním, přičemž používá tyto způsoby
a) veřejné hlasování, kdy se přítomní členové IZ s právem hlasovat vyjadřují zvednutím paže.
b) tajným hlasování, kdy se přítomní členové IZ s právem hlasovat vyjadřují písemnou formou a svůj hlasovací lístek vkládají do volební schránky.
9. Formou tajného hlasování členská schůze rozhoduje vždy o volbě prezidenta a členů kontrolní komise, dále tehdy, pokud se o tom členská schůze usnese na počátku jejího jednání.
10. Formou veřejného hlasování členská schůze rozhoduje o všech ostatních bodech jednání členské schůze zásadního charakteru. O kterých bodech jednání členské schůze se bude hlasovat formou veřejného hlasování se členská schůze usnese na počátku jejího jednání.
11. Z každé členské schůze musí být pořizován zápis, který musí členskou schůzí zvolený zapisovatel zpracovat nejpozději do 15-ti dnů po jejím konání a zajistit jeho doručení všem členům IZ. Členská schůze volí v průběhu členské schůze, z řad přítomných členů klubu starších 18-ti let, dva ověřovatele zápisu z členské schůze. Ověřovatelem zápisu nesmí být prezident. Za doručení zápisu z členské schůze se považuje i umístění tohoto zápisu na internetovou stránku IZ.

VII. Prezident


1. Prezident spolku je monokratickým statutárním orgánem a výkonným orgánem spolku.
2. Prezidenta volí z řad členů valná hromada. Funkční období prezidenta spolku je dvouleté. Umožňuje se opětovné zvolení. Prezidentem může být zvolena pouze fyzická osoba plně svéprávná.
3. Prezident spolku zejména:

a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku,
c) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena spolku,
d) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke sválení členské schůzi,
e) zajišťuje přípravu a zpracování podkladů k projektům, financovaných státním rozpočtem, z dotací a případně z jiných zdrojů,
f) projednává závěry kontrolního komise,
g) svolává členskou schůzi spolku,
h) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny členské schůzi či kontrolní komisi.

3. Za výkon funkce předsedy přísluší prezidentovi náhrada hotových nákladů, které mu v přímé souvislosti s výkonem funkce vznikly.
4. Členství prezidenta zaniká:
a) písemnou rezignací adresovanou kontrolnímu komisi,
b) úmrtím,
c) odvoláním členskou schůzí,
d) uplynutím funkčního období.
5.Prezident má právo pověřit zastupováním nebo jednáním za IZ navenek řádného člena IZ staršího 18-ti let. Pověření může být provedeno jen na jeden úkon a musí být provedeno písemnou formou s časovým a věcným omezením rozsahu pověření.
6. Podepisování za IZ se provádí tak, že k vytištěnému či napsanému názvu IZ, jménu a příjmení prezidenta připojí prezident svůj podpis.
7.Odvolat prezidenta z funkce může členská schůze jen tehdy, má-li alespoň jeden z členů IZ odůvodněné podezření, že prezident hrubě porušil své povinnosti, nebo vědomě jednal proti zájmům IZ. Odvolání prezidenta je možné pouze na řádné, či mimořádné členské schůzi, je-li na ní přítomno nejméně 50 % všech členů členské základny starších 18-ti let. Členská schůze rozhoduje o jeho odvolání 2/3většinou hlasů přítomných členů IZ s právem hlasování.

IX. Kontrolní komise


1. Kontrolním orgánem IZ je kontrolní komise, která je ve své činnosti nezávislá a svoji práci dokladuje, pokud není v těchto stanovách uvedeno jinak, členské schůzi.
2. Kontrolní komise má lichý počet členů, je nejméně tříčlenná a její členové jsou voleni členskou schůzí z řad členů IZ starších 18-ti let. Funkční období kontrolní komise je jeden rok. V čele kontrolní komise stojí předseda, kterého volí členská schůze.
3. Kontrolní komise zasedá podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Schůzi kontrolní komise svolává a řídí její předseda. Ze zasedání schůze kontrolní komise vypracovává kontrolní komise zprávu, ve které se kontrolní komise vyjadřuje ke všem aktivitám IZ a k hospodaření klubu. Zápis musí být dán k nahlédnutí každému řádnému členovi IZ, pokud o něj projeví zájem. Kontrolní komise může tento zápis umístit na internetovou stránku klubu. V tomto případě odkáže člena IZ, který projeví zájem o nahlédnutí do zápisu ze zasedání kontrolní komise na internetovou stránku IZ.
4. Kontrolní komise navrhuje prezidentovi opatření k nápravě či zlepšení stavu IZ. Zprávu o činnosti kontrolní komise musí komise vypracovat nejpozději 30 dnů před konáním řádné členské schůze, popřípadě i mimořádné členské schůze, pokud bude tato zpráva o činnosti kontrolní komise na mimořádnou členskou schůzi zařazena do programu. Takto připravenou zprávu o činnosti kontrolní komise je povinen její předseda předložit na vědomí prezidentovi.
5. Členové kontrolní komise mají právo nahlížet do všech dokumentů, které IZ nebo prezident zpracovává. Současně má právo nahlížet do všech dokumentů spojených s hospodařením IZ a do všech evidencí IZ. Příslušný orgán IZ nebo pověřený člen IZ, který agendu zpracovává, je povinen kontrolní komisi umožnit nahlédnutí do všech dokumentů bez jakéhokoliv omezení. Porušení této povinnosti je posuzováno, jako hrubé porušení stanov IZ a u příslušného člena IZ pak též hrubé porušení povinnosti člena IZ.
6. Kontrolní komise přijímá své dokumenty hlasováním. Kontrolní komise je usnášení schopná, je-li na ní přítomno nejméně 50 % členů kontrolní komise. O přijetí dokumentu rozhoduje kontrolní komise 2/3 většinou hlasů přítomných členů kontrolní komise.

X. Majetek a hospodaření IZ


1. Spolek IZ je neziskovou organizací.
2. Zdrojem finančních příjmů IZ jsou:

a) členské příspěvky.
b) dotace a granty.
c) sponzorské a ostatní dary.

3. Z finančních zdrojů může IZ pořizovat svůj movitý nebo nemovitý majetek. Movitý či nemovitý majetek IZ klub nabýt i darováním.
4. Právo k nakládání s finančními prostředky IZ má hospodář a prezident, kteří jsou rovněž odpovědní za vedení účetnictví IZ.
5. O hospodaření IZ jsou vedeny účetní záznamy v souladu s platným právním řádem.
6. IZ může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.

XI. Změny stanov


1. Stanovy IZ může měnit pouze členská schůze, a to tehdy, je-li na ní přítomno nejméně 50 % všech členů členské základny starších 18-ti let a souhlasí-li se změnou minimálně 2/3 přítomných členů klubu s právem hlasování.
2. Podnět ke změně stanov může podat prezidentovi každý řádný člen IZ starší 18-tilet. Pokud tento člen přednese návrh na změnu stanov na členské schůzi, členská schůze usnesením uloží prezidentovi další zpracování a předložení předmětného návrhu k projednání členské schůzi. Do doby, než prezident takovýto návrh zpracuje, členská schůze jej neprojednává.

XII. Ujednání o řešení sporů


1. Spory mezi členy IZ řeší prezident. V důležitých věcech ohledně chodu, či další existence IZ, rozhoduje členská schůze.

XIII. Zánik IZ


1. IZ zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem.
b) zrušením spolku dle § 268 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

2. Ad 1a) Rozhodnutím členské schůze, na které musí být přítomno nejméně 50 % všech členů členské základny starších 18-ti let. Hlasovat pro rozpuštění IZ nebo sloučení s jiným spolkem musí 2/3přítomných členů s právem hlasovat. V případě, že na členské schůzi není přítomno více jak 50% členů členské základny starších 18-ti let, musí být členská schůze k projednání tohoto bodu opětovně svolána prezidentem nejpozději do 90-ti dnů.

2. Při zániku IZ musí být jeho zbývající majetek a finanční prostředky, po vyrovnání všech pohledávek a závazků použity výhradně pro účely obecně prospěšné nebo humanitní.

XIV. Závěrečná a přechodná ustanovení


1. Všechny osobní údaje členů IZ, sdělené IZ, jsou chráněny podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Příloha č.1 Stanov občanského sdružení Intercup Zlín - logo
Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o