Nepříhlášený uživatel

Zápis ze členské schůze 18.12.2009

ZÁPIS Z 5. ČLENSKÉ SCHŮZE INTERCUP ZLÍN o.s. ZE DNE:   18.12.2009

Výkonný výbor občanského sdružení INTERCUP ZLÍN (dále jen IZ), vedený prezidentem
Radkem Hobzou, svolal 5.členskou schůzi IZ. Na této schůzi bylo přítomno 10 členů IZ,
z toho 9 členů s právem hlasovacím a 1 s právem poradním.
 
PROGRAM:
1. Volba návrhové komise
                        2. Volba volební komise
                        3. Volba ověřovatelů zápisu
                        4. Volba výkonného výboru, prezidenta, viceprezidenta a hospodáře

                        5. Volba kontrolní komise a předsedy kontrolní komise
                        6. Seznámení členů IZ s hospodařením za rok 2009    
                        7. Seznámení členů IZ s plány a předpokládaným rozpočtem na rok 2009
                        8. Ukončení členství 5. členů IZ
                        9. Přijmutí nového člena IZ
                      10. Usnesení

Ad 1) - Členská schůze zvolila návrhovou komisi ve složení: Vladimír Karlík, Tomáš Pikner
             a Martin Mudřík.
Ad 2) - Členská schůze zvolila volební komisi ve složení: Vladimír Karlík, Tomáš Pikner
             a Martin Mudřík.
Ad 3) - Členská schůze zvolila ověřovatele zápisu: Vladimír Karlík a Josef Pekař.  
Ad 4) - Členská schůze tajným hlasováním zvolila členy výkonného výboru takto:
             prezident - Radek Hobza, viceprezident - Petr Matulík, hospodář - Martin Dračka

Ad 5) - Členská schůze tajným hlasováním zvolila členy kontrolní komise takto:
             Vladimír Karlík, Tomáš Pikner, Josef Pekař. Z členů kontrolní komise byl tajným
             hlasováním zvolen předseda Vladimír Karlík.
Ad 6) - Všichni členové byli seznámeni s hospodařením IZ za rok 2009.
Ad 7) - Všichni členové byli seznámeni s plánovaným rozpočtem na rok 2010, dále pak
             s plánovanými termíny akcí.
Ad 8) - 3 členové IZ na vlastní žádost ukončili členství v IZ. 
             Jejich členství zanikne 31.12.2009. Jedná se o tyto členy: Roman Seifert,  
             Martin Dračka ml., Michal Pospíšil.  
Ad 9) - Za nového člena IZ byl přijat Filip Bezděk. Vzhledem k termínu podání jeho
             přihlášky ze dne 16.12.2009 nemusí tento nový řádný člen IZ platit členský 
             příspěvek za rok 2009 a jeho členství v IZ započne dnem 1.1.2010.
Ad 10)- Usnesení: Návrhová komise předložila členské schůzi tento návrh usnesení:
             5.členská schůze na svém prvním zasedání zvolila členy výkonného výboru 
             a kontrolní komise tak, jak ukládají stanovy IZ.
             5.členská schůze toto usnesení schválila veřejným hlasováním počtem 10.hlasů.

Ve Zlíně dne: 19.12.2009

Zápis zpracoval: Petr Matulík
 
Za správnost zápisu: Vladimír Karlík
a Josef Pekař  

 


Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o