Nepříhlášený uživatel


Pravidla Intercup RC Rally 2023

Platnost od 1. ledna 2023

Novinky pro rok 2023 červeně

1. Startovné

Startovné pro rok 2023 je 250Kč, pro kategorii Junior 150Kč, pro kategorii SuperJunior 100Kč.

Zvýhodněné startovné je možno předplatit na celou sezónu osmi závodů se slevou 30% do 10.3.2023 na účet 272806235/0300
Jako VS uvádějte ID profilu na stránkách Intercup nebo do zprávy Vaše jméno.


Startovné po slevě je 1400Kč, kategorie Junior 840Kč, kategorie SuperJunior 560Kč.

Čtvrté, páté rodinné startové zdarma.

Ze všech kteří do 10.3.2023 zaplatí předplatné vylosujeme jednoho, kterému dané předplatné vrátíme zpět, losování proběhne na prvním závodě sezóny 2023.


Další zvýhodnění -sleva 20% startovného, mají sponzoři a závodníci aktivně se podílející na pořádání šampionátu.

2. Přihlášky na soutěž

Soutěžící jsou povinni přihlásit se na aktuální soutěž přes přihlášení k danému závodu na stránkách Intercup. Doba pro přihlášení je stanovena propozicemi závodu (Příjem přihlášek - Uzávěrka přihlášek - vždy ve čtvrtek do 20:00hod). Možnost přihlásit se na místě závodu do konce času prezentace, pod podmínkou startovné + 100Kč a start na posledním místě startovní listiny.
Pokud se jedná o první start v šampionátu, musí jezdec vyplnit povinné údaje pro registraci na stránkách Intercup. Kvůli bezpečnosti a kontrole dat je každá registrace na webu autorizována. Proto doporučujeme vytvořit si profil na stránkách Intercup již dříve.
Soutěžící může startovat pouze v jedné z hlavních kategorií 4WD, 2WD nebo H. Soutěžící musí na soutěži startovat s posádkou, vozem, týmem a frekvencí, pod kterou provedl registraci, jinak mu nebude umožněno startovat na dané soutěži. Pokud se nemůže přihlášený soutěžící zúčastnit rally, je povinen svou přihlášku zrušit, doba pro odhlášení se ze závodu je dána propozicemi (Příjem přihlášek - Uzávěrka přihlášek), odhlášení ze závodu provede v seznamu přihlášených k danému závodu.
V případě, že soutěžící zruší svou účast později (do času prezentace jezdců před startem), musí tak provést pouze na tel. čísle 725 749 267. V případě nedodržení časového harmonogramu (čas prezentace), je potrestán rozhodnutím komise Jury. Startovní pořadí jezdců určuje pořadatel šampionátu.

Soutěžící svou přihláškou na soutěž souhlasí: Závodu se účastním na vlastní nebezpečí. Beru na vědomí, že pořadatel neručí za žádnou zdravotní ani majetkovou újmu, která mi účastí vznikne. Nesu plnou zodpovědnost za všechny případné škody, které komukoliv způsobím po dobu účasti na akci a správnost svých údajů vyplněných v profilu.

3. Soutěže

Pořadatel soutěže je povinen minimálně 10 dní před startem svého podniku oznámit propozice rally prostřednictvím internetových stránek Intercup. Propozice musí obsahovat datum, místo konání, časový harmonogram (čas první RZ), počet rychlostních zkoušek atd.

4. Jezdci

Klasifikace jezdců v absolutním pořadí je hlavní vypsanou kategorií šampionátu. Každý soutěžící může startovat za jméno jezdce (za posádku), které je unikátní a může kopírovat jméno jezdce startujícího na rally ve skutečnosti. Jméno jezdce může být využito pouze jedním soutěžícím. Jméno jezdce je ve vztahu k soutěžícímu pro celou sezónu neměnitelné.

5. Týmy

Je samostatně klasifikovaný pohár pro týmy. Každý tým musí mít v sezóně jeden unikátní název - výjimkou je jeden juniorský tým, ve kterém však můžou startovat pouze junioři mladší 15.let. V jednom týmu můžou startovat maximálně tři posádky, z nichž všechny tři jsou v každém týmu pro celou sezónu neměnitelní. Registraci nových týmů posílejte na e-mail rcrallyintercup@gmail.com

6. Junioři

Je samostatně klasifikovaný pohár pro jezdce do 15let (rok nar. 2008-2023).

7. SuperJunior

Je samostatně klasifikovaný pohár pro jezdce do 9 let (rok nar. 2014-2023).

8. Dámský pohár

Je samostatně klasifikovaný pohár pro ženy.

9. Dvojkolky

Je samostatně klasifikovaný pohár pro jezdce startující s vozem poháněným pouze jednou nápravou. Vůz smí být osazen jen karosérií (velikost 1:10) typu rally, která startovala s náhonem jedné nápravy na rally ve skutečnosti.

10. Historici

Je samostatně klasifikovaný pohár pro jezdce startující s vozem 4x4, nebo 2x4. Vůz smí být osazen jen karosérií (velikost 1:10) typu rally, která startovala na rally ve skutečnosti do roku 2003 včetně. Pro tyto vozy je po celou dobu šampionátu 2023 předepsaný jediný typ pneumatik : Rally Block 1:10 STOCK výrobce RC Kobra team. Pneumatiky nesmějí být jakkoliv upravovány. Karoserie vozu je pořadatelem závodu označena písmenem H na startovním čísle. V kategorii Historic nemůže startovat Junior a SuperJunior, viz bod 6. a 7.

11. Podvozek, karoserie, startovní číslo

Soutěžící může v jedné rally startovat pouze s jedním vozem a během soutěže nesmí měnit podvozek, karoserii. Povoleny jsou jen RC podvozky v měřítku 1:10 poháněné elektromotorem. Maximální šířka podvozku je 200 mm včetně pneumatik a karoserie. Karoserie (velikost 1:10) může být jen typu rally - vůz, který startuje nebo startoval na rally ve skutečnosti.

U kategorie 4WD musí souhlasit počet poháněných náprav.
U kategorie 2WD musí souhlasit počet poháněných náprav, ale nemusí souhlasit poháněná náprava podle karoserie.
U kategorie Historik nemusí souhlasit počet poháněných náprav.

Na karoserii vozu musí být kompletní startovní čísla (minimálně 2, a to na předních dveřích!) aktuální rally. Na karoserii smí mít soutěžící napsáno jméno jezdce (posádky), za kterého v rally startuje (nebo své jméno).

12. Starty do RZ

Každý jezdec startuje do RZ podle startovacích hodin ve svém startovním čase, který je každý soutěžící povinen znát. Předčasný-"ulitý" start do RZ je penalizován 10-ti vteřinami.
Pokud jezdec odstartuje do RZ v jiném, než ve svém startovním čase, dostane přidělený čas (viz. bod č.15).
Jezdec musí odstartovat do RZ nejpozději 20 sekund po svém startovním čase. Pokud tento limit nestihne, dostává v dané RZ přidělený čas (viz. bod č.15). Za odstartování do RZ se považuje, když celý vůz překročí startovní čáru, není možné odstartovat za pomoci jakéhokoliv dotyku.
Při RZ, které jsou okruhové, paralelní, apod., a nebude dán přesný startovní čas každého jezdce, se startuje na vyzvání. Vyzvaný jezdec musí být nejpozději do 30-ti sekund připraven se svým vozem na startu RZ. Pokud tak neučiní, bere se to jako neodstartování do RZ. Startuje se podle přidělených startovních čísel. Paralelní RZ můžou startovat dle pořadí.

13. Měření časů

Dosažené časy v RZ se měří pomocí elektronické časomíry. Při RZ, které jsou okruhové, paralelní, apod., se časy mohou měřit ručně pomocí stopek. V případě společného dojezdu dvou jezdců do cíle rz a nezapočítání času druhého - dojde k nastavení času druhého jezdce dle vzorce : čas druhého = čas průjezdu prvního +0,5 sekundy.

14. Porucha vozu v průběhu RZ

Pokud má jezdec na RZ technické problémy se svým vozem a nemůže pokračovat, závadu může vlastní silou odstranit přímo na trati. Jezdci kategorie junior, superjunior může při opravě pomáhat jedna osoba. Vůz musí projet cílovou čárou RZ bez jakýchkoli dotyků soutěžícího, či jiné osoby.
Pokud rz-tu nedokončí dostává přidělený čas. Nedokončení rz nahlásí hlavnímu časoměřiči v cíli rz. Při nedokončení rz je jezdci přidělen čas (viz. bod č.15).

15. Přidělený čas

Přidělený čas v RZ je dvojnásobný čas vítěze dané RZ. Každý jezdec může dostat přidělený čas dvakrát v soutěži, při třětím odstoupení může pokračovat dál v soutěži, ale nebude klasifikován v cíli soutěže.

16. Servisy

Oprava vozu je povolena po a před každou rychlostní zkouškou a je časově omezena startovním časem jezdce do RZ. V průběhu konání RZ může člen komise Jury povolit testování vozu mimo tratě RZ.

17. Penalizace

Nedodržení nebo zkrácení trati je penalizováno 10-ti sekundami.
Úmyslný dotyk nohou soutěžícího je penalizován 5-ti sekundami (za každý dotyk).
Jakýkoliv dotyk cílového značení a časomíry je penalizován 10-ti sekundami (za každý dotyk).
Nesportovní chování během soutěže je penalizováno 30-ti sekundami (hrubé neslušné výrazy, nešetrné zacházení se závodní technikou, úmyslné poškození tratě a poškozování majetku Intercup Zlín, spolek a pod.)
Pokud dojde k opuštění trati a vůz není schopen se vlastní silou vrátit zpět na trať, může jezdec vrátit vůz na trať sám, ale pouze pomocí ruky. V takovém případě (dotyk rukou) si jezdec musí nasadit vůz zpět do místa, kde k opuštění trati došlo. Není přípustné nasadit vůz za neúplně projetou překážku, či za místo, kde k vyjetí z trati došlo - např. u rovinky se bere v úvahu pomyslná čára v místě, kde došlo k opuštění trati. Jiné jednání soutěžícího se penalizuje 10-ti sekundami. V průběhu konání rychlostní zkoušky se smí vozu dotknout pouze soutěžící. Dotyk, či jiná pomoc jiné osoby se klasifikuje jako cizí pomoc a trestá se penalizací 10-ti sekund.
Jury závodu může rozhodnout o udělení penalizace 30-60s ve zde nevyjmenovaných případech.
Zákaz používání jiných wifi zařízení pro dálkové ovládání a přenos videa FPV.
V případě úmyslného zkrácení tratě a nepřerušovaného video záznamu tohoto zkrácení dostane přistižený jezdec po většinovém rozhodnutí JURY závodu a IZ (Jury daného závodu + členové spolku) penalizaci v dalším závodě rovnající se času VP dané zkrácené RZ a přijde o body ve všech kategoriích za zkrácený závod (pokud je získal).

18. Shodný čas, cíl soutěže

Pokud dvě, či více posádek v cíli závodu dosáhnou stejného součtu časů, o konečném pořadí rozhoduje čas dosažený v 1.RZ (příp. 2.RZ, atd.). Po dojezdu poslední RZ musí být auto umístěno v UP a až do vyhlášení se nesmí s autem manipulovat. Vyhlášení výsledků soutěže probíhá až po ukončení úklidu. Úmyslné neodstavení auta do UP, nebo vyzvednutí před vyhlášením se trestá diskvalifikací. Soutěžící se musí zúčastnit závěrečného vyhlášení všech výsledků soutěže, a to také přímo se svým vozem (styl vyhlášení a případného průjezdu cílem určuje hlavní pořadatel soutěže), jinak není klasifikován!

19. Elektronika modelu

Elektronika modelu může obsahovat jenom následující komponenty: servořízení, přijímač, regulátor, motor a pohonnou baterii. Žádná z těchto komponent nesmí obsahovat, a to ani v neaktivním stavu žádné prvky, které by na základě jakýchkoliv údajů z jízdy modelu aktivně zasahovaly do řízení modelu. V případě, že kterýkoliv z výše uvedených komponentů již z výroby obsahuje jakýkoliv aktivní prvek, který by byl schopen na základě jakýchkoliv údajů z jízdy modelu aktivně zasahovat do řízení modelu, je tento komponent automaticky zakázán, i kdyby se tento prvek dal deaktivovat. Závodník musí použít pouze komponenty bez těchto zakázaných aktivních prvků. Pořadatel si vyhrazuje právo nechat za účasti JURY závodu rozebrat podezřelou elektroniku samotným závodníkem "do posledního šroubku". V případě porušení tohoto pravidla bude závodník potrestán vyloučením ze závodu. Při druhém porušení vyloučením ze šampionátu Intercup.

20. Systém bodování

Jezdci, Junioři, Dvoukolky, Historici, SuperJunior, Dámský pohár.
1.místo 15 bodů
2.místo 12b
3.místo 10b
4.místo 8b
5.místo 6b
6.místo 5b
7.místo 4b
8.místo 3b
9.místo 2b
10.místo 1b

Bodování pro Týmy, Značky :

1.místo 10 bodů
2.místo 8b
3.místo 6b
4.místo 5b
5.místo 4b
6.místo 3b
7.místo 2b
8.místo 1b

V klasifikaci Týmy se 8 nejlepších počítá z prvních 15. v absolutním pořadí rally.
V klasifikaci Značky se 8 nejlepších počítá dle celkového pořadí, přičemž se počítají vždy nejlepší 3 od každé zastoupené značky.

21. Ukončení závodu, přerušení RZ

Pokud nemůže být soutěž dokončena (déšť atd.), musí být odjety minimálně 4 rzty, aby byly výsledky započítány.
Aby byla RZ započítána, musí ji dokončit minimálně 3 jezdci (bez technických problémů).
V případě přerušení RZ dostanou ostatní startující přidělený náhradní čas jezdce, který danou rz dokončil s časem nejhoršího jezdce ze tří.

22. Jury, hlavní časoměřič, hlavní pořadatel

Komise Jury je vždy 3 člená, skládá se z hlavního pořadatele a dvou soutěžících. Jména členů Jury jsou vyhlášena při rozpravě před startem rally. Jury řeší případné prohřešky a přestupky proti pravidlům soutěže, penalizace, diskvalifikace, v případě špatného počasí, nebo jiných neočekávaných událostí rozhoduje o dalším pokračování, nebo přerušení soutěže. Proti jejímu rozhodnutí není odvolání. Výsledky z jednání komise Jury musí být oznámena ihned po projednání, nejpozději před startem do další RZ.
Hlavní časoměřič, který je ustanoven před startem soutěže, je v cíli RZ a dle pravidel může jezdci přidělit penalizaci viz bod 17.
V případě rozhodnutí hlavního pořadatele, hlavního časoměřiče a Jury je jejich rozhodnutí konečné a není proti nim odvolání.

23. Odmítnutí přihlášky

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášku do šampionátu, nebo jednotlivého závodu, od jezdce, který trvale svým chováním poškozuje dobré jméno šampionátu a pořadatele.

24. Reklama

Umístění reklamy na závodě je povoleno jen se souhlasem pořadatele.

25. Intercup Zlín, spolek - pořadatelé šampionátu

Pořadatelem šampionátu je Intercup Zlín, spolek. Systém bodování, koeficienty soutěží a další věci v těchto pravidlech neuvedené určuje výhradně pořadatel šampionátu. Změnu pravidel musí schválit Intercup Zlín, spolek.

26. Pravidla

Pořadatelé soutěží a všichni jezdci startující na soutěži Intercupu jsou povinni tyto pravidla znát a dodržovat všechny jejich body.
Úvod| Články| Kalendář| Výsledky| Klasifikace| Galerie| Jezdci| Teamy| Pravidla| Historie| Odkazy| Bazar| IZ, spolek.| Kontakt
Intercup logoAll Rights reserved. Unauthorized use of content without written permission is strictly prohibited. Designed by INUA © 2010 INUA s.r.o